FacebookTwitterLinkedInGoogle+

Freiberg, un poster turistico dei Monti Metalliferi / Freiberg, a tourism advertising for the Ore Mountains © Giuseppe Picheca